Bases del IV Concurs de Fotografia Científica

 • Poden participar al concurs totes les persones i col·lectius interessats que estiguin empadronats a les Illes Balears.
 • Tema: La ciència i la tècnica.
 • S'hi poden presentar fins a un màxim de quatre fotografies (no premiades en altres concursos).
 • Les fotografies, que podran ser realitzades mitjançant qualsevol tècnica i podran estar sotmeses a tractament digital, es poden presentar en dues modalitats:
 • Mides: 18 x 24 cm com a mínim. S'han de presentar muntades sobre paper ploma blanc de mides exactes: 30 x 40 cm.
 • Les obres han de dur escrit al dors un títol i la modalitat a la qual es presenten.
 • S'ha d'adjuntar a la fotografia un sobre tancat en què s'ha d'indicar el títol que s'ha triat per a la fotografia. A l’interior s'ha de fer constar el nom, els llinatges, l'adreça, el telèfon de l’autor o dels autors i la data de naixement. Si la persona que hi participa és menor de 18 anys, cal que també figuri a l'interior del sobre la data de naixement.
 • Les fotografies s’han d'enviar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, Direcció General d’R+D+I, carrer de Sant Pere, 7, 4a planta, 07012 Palma.
 • El termini d’admissió de les fotografies és del 6 de novembre de 2006 al 31 de gener de 2007.
 • Formaran el jurat un mínim de 4 persones, les quals designarà la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • La cerimònia de lliurament de premis es durà a terme en un acte amb motiu de la Fira de la Ciència 2007.
 • Premis: Es lliurarà un primer premi a la millor fotografia de totes les presentades a les Illes Balears, un accèssit per a la millor fotografia de cada modalitat (color, b/n) de totes les presentades a les Illes Balears, un accèssit a la millor fotografia presentada d’Eivissa i Formentera, un accèssit a la millor fotografia presentada de Menorca i un accèssit a la millor fotografia presentada de Mallorca. S’estableix un accèssit per a la millor fotografia l’autor de la qual sigui una persona menor de 18 anys, la qual haurà de tenir com a tema: Com vius la ciència? La dotació del primer premi serà una càmera digital reflex de 7 megapíxels de primera marca i els accèssits de cada modalitat una càmera digital compacta de 5 megapíxels de primera marca. Si el jurat ho decideix, el concurs es podrà declarar desert.
 • Un mateix autor no pot rebre 2 premis en aquest concurs.
 • Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l’arxiu de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que podrà utilitzar-les de la manera que cregui convenient, amb la menció, sempre, de l’autor o dels autors.
 • L’autor premiat, o la persona que el representi (amb l’acreditació necessària), haurà de ser present a la cerimònia de lliurament del premi. En cas contrari, s’entendrà que hi renuncia.
 • El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en aquestes bases.